30 Listopada II tura wyborów – Liczę na państwa głos

IItura1

IItura_2

II_tura_3

IItura_4

II tura wyborów

Szanowni Wyborcy !

Serdecznie dziękuję za udział i poparcie mojej kandydatury w I turze wyborów na stanowisko Wójta Gminy Zgierz.

Bardzo proszę Mieszkańców Naszej Gminy do licznego wzięcia udziału w II turze wyborów i oddania głosu na moją osobę.

Wyniki wyborów

WYNIKI WYBORÓW NA WÓJTA GMINY ZGIERZ

Zdzisław Rembisz – 1539
Barbara Kaczmarek – 1299
Marian Jóźwiak – 1205
Mirosław Burzyński – 922
Anna Tomczak – 793

 

II TURA WYBORÓW NA WÓJTA GMINY ZGIERZ – 30 LISTOPADA 2014

 

Barbara Kaczmarek

Zdzisław Rembisz

Piknik w Rosanowie

Piknik w Rosanowie „ Powitanie jesieni”, który odbył  się  4 października br.  nie  był pierwszą  tego typu imprezą, odbywającą się na zasadach pikniku w  plenerze. Continue reading

Biuletyn wyborczy nr 3

Gmina Zgierz, a inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce – próba porównania

Gmina Zgierz, w wypowiedziach przedstawicieli gminnych władz i na łamach gminnej prasy, prezentuje się bardzo dobrze. A jak wypada w porównaniu z innymi gminami w Polsce? Dokonanie takiego porównania nie jest proste, gdyż gminy znacząco różnią się między sobą: powierzchnią, liczbą ludności, poziomem rozwoju infrastruktury technicznej, stopniem zurbanizowania, charakterem gospodarki, itd. Wszystkie te czynniki powodują, iż nie ma jednego, w pełni wymiernego i obiektywnego kryterium, według którego można porównać wszystkie polskie gminy. Mimo powyższych zastrzeżeń na portalu www.wspolnota.org.pl w lipcu br. opublikowano ranking najszybciej rozwijających się polskich gminy w latach 2010 – 2014. Opracowali go współpracownicy firmy Curulis Sp. z o. o.

W tym rankingu sklasyfikowano 2479 gmin. Gmina Zgierz zajmuje w nim miejsce 1833! Za naszą gminą jest więc 646 gmin, ale przed nami 1832! Wg tego rankingu dochód na jednego mieszkańca naszej gminy wynosi 2518 zł. W obszarze: finansów zajmujemy miejsce 2181, gospodarki 481, infrastruktury 1108 a jakości życia 2227! Wynika z tego, że w 90 % gmin w Polsce żyje się lepiej, wygodniej niż w naszej gminie, a tylko w 10% „mniej wygodnie”! Opis wyników rankingu zajmuje 95 stron, tak więc zainteresowanych, po wyjaśnienia, odsyłam do omówienia wyników badania zamieszczonego na stronach przywołanego portalu.

Portal www.wspolnota.org.pl prezentuje też kilka innych rankingów, w których ich autorzy wykorzystali inne kryteria oceny, w tym uwzględniające różnice między gminami, m.in. podział na gminy miejskie i wiejskie. Popatrzmy, jak wypada w nich gmina Zgierz, jako gmina zaliczona do kategorii gmin wiejskich w której sklasyfikowano 1571 jednostek samorządu terytorialnego.

W rankingu zamożności, którego metodologia jest dość skomplikowana, uwzględnione zostały tylko dochody własne i otrzymane subwencje, gdyż lepiej oddają hasło rankingu:, gmina Zgierz zajmuje, za 2013 rok,  miejsce 536 z zasobnością na mieszkańca w wysokości 2577.26. W latach poprzednich, w tym rankingu, gmina plasowała się na miejscach: 2012 – 668, 2011 – 405, 2010 – 1115, 2009 – 903, 2008 – 651, 2007 – 925, 2006 – 740 i w 2005 – 427.

W rankingu najmniejszych wydatków bieżących na administrację gminy wiejskie podzielono dodatkowo wg liczby ludności. Gmina Zgierz znalazła się w grupie gmin z ponad 10 000 mieszkańców i zajmuje w tym rankingu, za 2013 rok, 240 miejsce na 260 sklasyfikowanych, w tej grupie, gmin. Wg zamieszonych danych wydatki gminy Zgierz na administrację wyniosły w ubr. 411,62 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Tendencja wydatków administracyjnych gminy jest rosnąca, gdyż w poprzednich latach gmina zajmowała: w 2012 – 238 miejsce, 2011 – 231, 2010 – 227. Można tylko dodać, że pierwsze miejsce w tym rankingu, w grupie gmin powyżej 10 000 mieszkańców, zajmuje gmina, która w 2013 r. wydała na administrację tylko 154,81 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, czyli ponad 2,5 razy mniej niż nasza gmina!

Kolejny ranking dotyczy inwestycji w infrastrukturę techniczną czyli w:

  • transport (remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy i tabor lokalnego transportu zbiorowego),
  • gospodarkę komunalną (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp., ale i zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz oraz wydatki na infrastrukturę wiejską, zaliczaną do działu „rolnictwo”),
  • gospodarkę mieszkaniową.

Ten ranking bierze pod uwagę wydatki wyrażone w cenach stałych z 2012 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat (brane są pod uwagę lata 2010–2012). Gmina Zgierz zajęła w nim 1299 miejsce z kwotą 266, 23 zł. Jest to najniższa pozycja gminy Zgierz w 10 letniej historii tego rankingu. Rok wcześniej czyli w 2011 r. gmina zajmowała 885 pozycję, w 2010 – 397 i w 2009 – 351 i jest to najwyższa pozycja jaką kiedykolwiek w tym rankingu zajmowała gmina. Przyzwoity jest jeszcze rok 2008 w którym gmina zajęła 679 miejsce. Wcześniejsze lata to odpowiednio pozycje 945, 996, 908, 1183 i 1204. Inaczej mówiąc, w poprzedniej kadencji coś w tym zakresie drgnęło, ale w obecnej „wróciło do normy”!

Przedostatni ranking „Wspólnoty” dotyczy wykorzystania środków unijnych. Można w nim m.in. przeczytać „Ze sprawozdań budżetowych za rok 2012 wynika, że wśród wydatków samorządowych znalazło się prawie 13,5 miliarda złotych pochodzących z dotacji z funduszy Unii Europejskiej. Największą część tego „tortu” przypada na miasta na prawach powiatu (35 proc.) oraz gminy (34 proc.).” A jak z tych środków skorzystała gmina Zgierz? Otóż w latach 2009 – 2012 roku zajęła w tej klasyfikacji 1216 z kwotą 383,85 zł na mieszkańca. Niestety tendencja w wykorzystaniu środków unijnych przez naszą gminę jest niekorzystna, gdyż cały czas przesuwamy się w stronę najniższych pozycji rankingu. W latach 2007 – 2011 gmina została sklasyfikowana na miejscu 971 przy pozyskaniu 457,05 zł na mieszkańca a w latach 2004 – 2009 zajmowała 746 miejsce. Wyniki rankingu uwzględniają inflację, a przedstawione dane w cenach stałych 2012 r.

Warto podkreślić, iż pierwsze miejsce w rankingu, przez cały porównywany okres, czyli w latach 2004 – 2012, zajmuje gmina Podedwórze z kwotą, za lata 2009 – 2012 – 8097,95 zł na mieszkańca, tj. ponad 20 razy większą niż uzyskana przez gminę Zgierz. Biorąc pod uwagę, że gmina Podedwórze ma tylko około 2 000 mieszkańców, czyli 6 razy mniej niż nasza gmina, i jeśli jej wynik podzielimy przez 6, aby liczba ludności była porównywalna, to i tak wynik Podedwórza jest 3,5 razy większy niż wielkość środków pozyskanych w Gminie Zgierz na jednego mieszkańca!

W rankingu tym uwzględniono też procentowy udział dotacji unijnych w wydatkach inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Niestety w tym porównaniu gmina Zgierz też nie wypada dobrze. W latach 2004 – 2009 było to miejsce 797, a za lata 2007 – 2011 dopiero miejsce 1064. W latach 2007 – 2011 wydatki majątkowe gminy były sfinansowane tylko w 10,539% z funduszy unijnych. Dla przykładu najlepsza gmina w tym zestawieniu sfinansowała swoje wydatki, ze środków unijnych, w tym okresie, w 66,957%! Jest różnica w stosunku do gminy Zgierz?

I jeszcze jedna uwaga z opisu tego rankingu „Metoda obliczania wskaźników jest bardziej skomplikowana niż w przypadku większości innych rankingów.” Dlatego po szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu sporządzenia tego rankingu odsyłamy Państwa na stronę www.wspólnota.org.pl.

Ostatnim rankingiem prowadzonym na stronie „Wspólnoty” jest ranking zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Zgierz zajmowała w nim, na koniec 2012 roku 440 pozycję z zadłużeniem 39,19% liczonym jako stosunek długu do rocznych dochodów. W tym rankingu są duże różnice, bo w roku 2011 gmina Zgierz zajmowała miejsce 325, w roku 2010 miejsce 196 – a więc zadłużenie było największe. W kolejnych latach gmina plasowała się w 2009 r.– na miejscu 312, w 2008 r. – na miejscu 936, w 2007 r. – na miejscu 1196, w 2005 r. – na miejscu 1231, w 2004 r. – na miejscu 1239, w 2003 r. – na miejscu 881 i w roku 2002 na 939 miejscu.

Wg prof. Pawła Swianiewicza kierownika Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i dr Julity Łukomskiej adiunkta w tym samym zakładzie, autorów powyższych rankingów, to „…wskaźnik rankingu, czyli wielkości zadłużenia w stosunku do rocznych dochodów samorządu. …mówi sporo, ale nie jest doskonałym narzędziem diagnostycznym. Dopiero zestawienie go z wielkością nadwyżki operacyjnej mówi nam znacznie więcej – przykładowo, jeśli dług jest wysoki, a nadwyżki operacyjnej nie ma, to sytuacja jest faktycznie groźna. Ale jeśli nadwyżka jest wysoka i corocznie pozwala na spłatę znaczącej części zadłużenia, to nie ma powodów do niepokoju.”

Jak w tym kontekście, bądź co bądź autorytetów w tych zagadnieniach, wyglądają fatalistyczne prognozy gminnych władz – pozostawmy bez komentarza.

Stosunkowo łatwo dostępny jest też ranking gmin zamieszczony na stronach internetowych Związku Powiatów Polskich. Gmina Zgierz okupuje w nim, przez cały okres jego prowadzenia końcówkę stawki i nie ma się specjalnie czym w nim pochwalić – a może nie chce?

Reasumując, gmina Zgierz wcale nie jest „krainą mlekiem i miodem płynącą”, jak to usiłują wmówić mieszkańcom jej obecne władze – wyniki porównania z innymi gminami wyraźnie pokazują, że gmina Zgierz w niewielkim stopniu wykorzystała pojawiające się szanse na przyśpieszenie swojego rozwoju i na poprawę warunków życia mieszkańców, a jest w tym zakresie do zrobienia bardzo dużo. Niż zmarnujmy kolejnych szans jakie stwarza kolejny okres programowania finansowego w Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020!

KWW  Barbary  Kaczmarek Razem Dziś i Jutro

Biuletyn wyborczy nr 2

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zgierz.

Zastanówmy się, czy obecne władze Gminy Zgierz z należytą starannością wykonują przyjęte na siebie obowiązki związane z wyborem na stanowisko w samorządzie.

Za przykład niech posłuży zakup przez gminę samochodu ppoż. dla OSP, które nazwano szumnie  „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Zgierz poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z elementami ratownictwa drogowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej”. Było ono współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zadanie to gmina realizowała w okresie 14.05 – 30.12.2010 r. Szkopuł jednak w tym, że już 26 kwietnia 2010 r. gmina rozstrzygnęła pierwszy przetarg na zakup przedmiotowego samochodu, którego nie odebrała, a zrodziło to przykre konsekwencje dla stanu jej finansów, ale o tym za chwilę.

Wartość zakupionego samochodu ppoż. wyniosła: wg informacji na planszy w urzędzie gminy 812 345,37 zł, w tym dofinansowanie 690 493,54 zł lub 883 750 zł. z dofinansowaniem 690 889 zł wg informacji internetowej o przekazaniu samochodu jednostce OSP. Jeszcze inna wartość – 875 363,27 zł figuruje w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 r., w tym środki pozyskane z innych źródeł (na to zadanie) 354 880 zł, a jeszcze inną wartość pojazdu podaje wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 28.08.2011 r. (sygn. akt II 1634/10), a mianowicie 813 970 zł. Która wielkość jest właściwa? Chyba żadna, gdyż jak wspomniano wyżej w wyniku realizacji tego zadania gmina pozyskała dwa samochody ppoż., a polski wymiar sprawiedliwości, za zamówiony ale nie odebrany początkowo samochód ppoż., w pierwszej instancji, Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn.akt II 1634/10) zasądził od gminy kwoty:

  • 799 200 zł jako zapłatę za nieodebrany samochód ppoż.,
  • 50 781,50 zł zwrot kosztów procesu dostawcy pierwszego samochodu ppoż.

Sąd Apelacyjny w Łodzi (sygn.akt I ACa 1039/11) zasądził od Gminy Zgierz kolejne:

  • 8 100 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
  • 509,76 zł z tytułu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w sprawie.

Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej, ale za taka decyzję obciążył Gminę Zgierz kwotą 3600 zł.

Ponadto Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z 03.12.2012 r. (sygn.akt II C 1498/12) zasądził od Gminy Zgierz, na rzecz wytwórcy pierwszego samochodu ppoż. kwotę:

  • 171 926,53 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 31.07.2012 r.,
  • 8597 zł z tytułu kosztów sadowych,
  • 3 617 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

Gmina Zgierz  wykonując w/w wyrok zapłaciła 202 633,23 zł (wg. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r., ale wójt w piśmie WG.0003.12013 z 02.07 2013 r. podaje kwotę 203 200 zł!)

Sumując powyższe koszty otrzymujemy 1 064 824,49 zł. Do tej kwoty należy doliczyć tzw. wpis sądowy, który w pierwszej instancji wynosił około 50 tys. zł, w drugiej 10 tys. zł i w Sądzie Najwyższym 12.tys. zł, co daje kolejne około 70 tys. zł. Tak więc samochód ppoż. zamówiony w Bielsku Białej kosztował około 1 155 000 zł!

Oba samochody, wg najwyższych danych kosztowały prawie 2 miliony 40 tys. zł. Załóżmy, że dotacja wyniosła 690 889 zł, tzn., że zamiast  około 200 tys. z gminnej kasy wydatkowano na powyższy cel około 1 350 000 zł! Na oddzielne omówienie zasługuje ukrywanie przez wójta przed radą gminy faktów w powyższej sprawie!

Czy takie działanie jest w interesie gminy i jej mieszkańców?

Jeśli macie Państwo wątpliwości, idźcie 16 listopada br. na wybory i oddajcie swój głos na kandydatów z komitetu KWW Barbary Kaczmarek Razem Dziś i jutro i kandydatkę  na wójta, którzy wprowadzą w gminie rzeczywiste zmiany na lepsze, a nie „Odnowa” to samo – czyli marazm i niekompetencja! 

                  

KWW  Barbary Kaczmarek Razem Dziś i Jutro

Biuletyn wyborczy nr 1

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zgierz.

Gmina, zgodnie z ustawową definicją, jest wspólnotą samorządową, która ma zaspokajać zbiorowe potrzeby wspólnoty. Zatem to gmina, na swoim terytorium, odpowiada za poziom życia i warunki w jakich żyją jej mieszkańcy. Lista zadań gminy jest długa. Do najważniejszych należą: gospodarowanie majątkiem, budowa nowych i remont istniejących gminnych dróg i zapewnienie ich oświetlenia, uzbrojenie terenów, tzn. wodociągi, kanalizację, gazyfikację, linie energetyczne, itd. Gmina powinna też dbać o obiekty komunalne (budynki szkół, ośrodków zdrowia, mieszkania komunalne, itp.). Gmina organizuje też i prowadzi edukację na poziomie podstawowym i w gimnazjach oraz powinna zabezpieczyć opiekę przedszkolną potrzebującym tego dzieciom, a nie tylko sześciolatkom. Ma też zapewnić mieszkańcom opiekę zdrowotną i pomoc społeczną. Powinna zapewnić bezpieczeństwo ludziom przebywającym na jej terenie, porządek i estetykę swojego obszaru oraz organizować życie kulturalne i sportowe mieszkańcom.

Do realizacji zadań gminy mieszkańcy wybierają organy gminy, tj. radę gminy i wójta. Rada gminy, w dużym uproszczeniu, wytycza kierunki rozwoju gminy i powinna kontrolować działalność wójta. Natomiast wójt powinien wykonywać uchwały rady gminy i inne zadania gminy określone przepisami prawa. I tu uwaga – o sposobie wykonania uchwał rady gminy decyduje wójt. Nie ma on w tym zakresie żadnych formalnych ograniczeń!

Radę gminy i wójta wybieramy co cztery lata. Wybrani przez nas politycy będą decydować o kluczowych sprawach dla kierunków rozwoju gminy i jego tempa.  Nie wystarczy tylko zagłosować, ale należy zrobić to świadomie. Dlatego należy odróżniać mało realne, populistyczne recepty na szybki rozwój gminy, od programów, niekiedy niepopularnych, które dają jednak realne szanse na trwałe przyspieszenie rozwoju i poprawę warunków codziennego życia.

Głosowanie w wyborach samorządowych to szansa wyboru radnych i wójta, którym zależy na rozwiązywaniu naszych problemów oraz na rozwoju naszej lokalnej społeczności.

W wyborach każdy głos się liczy, czasami jeden głos decyduje o wyniku wyborów. Poprzyjmy tych kandydatów, którzy według nas mają program odpowiadający naszym wymaganiom i przekonaniom. Nie uczestnicząc w wyborach narażamy się na rządy przypadkowych osób, które nie wyrażają woli ogółu, a jedynie wyborców, którzy poszli do urn.

Dotyczy to szczególnie tych ludzi, którzy mieszkają na terenie gminy, ale zameldowani są gdzie indziej. Bardzo często narzekają oni na złe drogi, brak kanalizacji, gazyfikacji, są niezadowoleni z poziomu usług, itd. Tylko, że było im, na jakimś etapie, obojętne, kto będzie rządził gminą, w jakich warunkach przyjdzie im żyć!

Z drugiej strony zdarzają się też przeciwne sytuacje, kiedy ludzie nie mieszkający na terenie naszej gminy jednak głosują u nas i za nas decydują o składzie naszych gminnych władz! Takim sytuacjom należy się zdecydowanie przeciwstawić!

Szanowni Państwo.

Postawmy sobie pytania: czy jesteśmy zadowoleni z poziomu i warunków życia w naszej gminie? Czy w gminach ościennych nie żyje się przypadkiem wygodniej, lepiej? Może więc warto zastanowić się nad zmianą ekipy rządzącej gminą od prawie 15 lat?

To od Nas zależy, czy w Naszych miejscowościach poziom życia podniesie się! Do tego potrzebny jest świadomy udział w wyborach samorządowych.

Jeśli mieszkasz na terenie gminy Zgierz, a zameldowany jesteś w innej gminie, złóż wniosek o dopisanie do listy wyborców i zadbaj o rozwój miejscowości i gminy w której mieszkasz!

Pamiętaj, czasem 1 GŁOS decyduje o wyniku wyborów!

Piknik na Dąbrówce

Pikniki rodzinne to doskonała okazja do spotkań w gronie rodzinnym, przyjaciół i znajomych, na których oczywiście nie może zabraknąć dzieci. Specjalnie dla najmłodszych przygotowaliśmy bogatą ofertę  atrakcji.

Continue reading

Wakacyjny piknik na Ustroniu

W dniu 16 sierpnia 2014 r wraz ze Zbigniewem Draczyńskim , Kingą Banasik i Grzegorzem Stasiakiem zorganizowaliśmy wakacyjny piknik na Ustroniu. Continue reading

« Older posts

© 2017 Barbara Kaczmarek

Theme by Anders NorenUp ↑

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration Largest Online Shopping and Fashion Network